DREAM

 

UPDATE

make your dreams come true

 

Som ni vet så ska jag till USA i Oktober! Jag har precis fått reda på att jag inte bara ska till USA, utan jag kommer att mellanlanda i England på vägen tillbaka till Sverige, så jag kommer att stanna i London också. Jag ska till Massachusetts, New York och London! Jag vill inte bo här i Sverige egentligen, jag vill verkligen åt något större. Egentligen är jag öppen inför att flytta vart som helst, oavsett om det är till Asien, Afrika, Europa, Amerika eller någon annanstans. Men, jag har alltid dragits till New York och London, så därför känns det extra speciellt att göra den här resan! Jag har stora drömmar! Jag skulle aldrig backa för saker som känns stora och spännande, utan det gör mig snarare sporrad. Jag gillar känslan av att vara nervös för att då vet jag att jag lever! Det är storheten som gör mig! Jag upplever inte att det är dom stora sakerna som är skrämmande utan det är det enkla livet som skrämmer mig. Man vill inte stagnera, så känner jag i alla fall. Till alla er som någon gång har funderat på att göra något stort: Låt dig inte stoppas! Jag tror att man ofta växer upp med människor som har mindre tro på mirakel än en själv och att det ofta stoppar en själv från att våga drömma. Har man en dröm så har man det, låt inte någon ta det från dig! Jag tror att alla människor har en förmåga att nå sina drömmar! Om man bara är helt säker på det man vill, tillåter sig att ta hjälp av andra, tror på mirakel, befriar sig från mentala, emotionella och spirituella blockeringar och tror på sig själv. Jag tror att en av dom viktigaste faktorerna för att kunna nå sina drömmar är att ha fantasi! Men det är ett verkligen ett problem omkring det området idag, för att vi lär oss som barn att man ska sluta fantisera vid en viss ålder, för att man tydligen ”är för gammal för det” enligt vissa, så många tappar den förmågan! Man stoppar drömmar som hade kunnat besannats! Man blir aldrig för gammal för att fantisera! Det handlar inte bara om individuella drömmar heller, det är så mycket större än så. I en värld av så mycket förstörelse så måste vi drömma en bättre värld till verklighet! Med det menar jag att, i en värld av miljöförstörelse, krig, våld och fattigdom så måste vi kunna visualisera en hel värld med fred framför oss, för att vi ska kunna tro att tillsammans så kan vi manifestera det! Det börjar med förmågan att fantisera. Till alla vuxna: Avbryt aldrig barn från att drömma! Det kan vara framtidens största hopp!


You probably know that I’m going to the U.S in October! I’ve recently got to know that I will not only go to the States, I’m going to have a stopover in England on the way back to Sweden, so I’ll stay in London for a while as well. I’m going to Massachusetts, New York and London! I actually don’t want to live here in Sweden, I want something bigger! I’m open for anywhere, either Asia, Africa, Europe, America or somewhere else. But, I’ve always been attracted towards New York and London, so I feel extra excited for this trip! I have big dreams! I would never back away from something that feels big and exciting, I’m rather encouraged by it. I like the feeling of being nervous because it makes me feel alive! The greatness makes me! I don’t experience the great things as frightening, I’m more afraid of having a simple life. You don’t want to be stuck, that’s how I feel at least. To all of you that has ever felt that you want to do something great: Don’t let anything stop you! Many people often grow up with people who don’t share the same belief in miracles as you do, and it often stops you from dreaming as big as you could do. If you have a dream then you have it for a reason, so don’t let anyone take it away from you! I believe that every human has the ability to achieve your dreams! Only if you’re totally sure about what you want, allow yourself to receive help from other people, believe in miracles, free yourself from mental, emotional and spiritual blocks and believe in yourself. I think that one of the main factors to achieve your dreams is by visualization. But it’s an obstacle around that area today, because many people learn as children to stop use their imagination by a certain age, because according to some people you get too old to use your imagination, so many people have lost that ability! That’s how you prevent possibilites to become actualites! You’re never to old for imagination! It’s not just about your own individual dreams, it’s actually so much bigger than that. Because in a world of so much destruction, we must dream a better world into being! With that, I mean, that in a world of climate damage, war, violence, poverty and cruelty, we must visualize a whole world of peace, so that we actually believe that together we can manifest a reality like that! It starts with the imaginary ability. To all adults: Never interrupt a child’s imaginary world! it might be the greatest hope for the future!

LOADING..