CERTAINTY

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

MUSIC

 

Hej! Jag har börjat skriva låttexter! Äntligen! Jag har alltid viljat skriva låttexter men jag har inte varit redo för det tidigare och har stått i vägen för mig själv. Jag alltid vetat att det skulle komma en dag då allt funkar och har helt enkelt haft tillit till att den dagen skulle komma. Nu börjar det! Det känns som att det handlar om allt ifrån att ha historior att berätta, mod, ärlighet, skriftlig förmåga och att ha självkänsla och självförtroende. Säker många andra faktorer också! Eftersom att jag har varit en sådan privat person så har jag inte kunnat använda hela mig i mina låttexter. Men sedan sången började komma tillbaka så känns det nu som att jag skulle göra vad som helst för att få största möjliga utlopp för att leva i musiken! Om det så är ärliga låttexter som krävs eller något helt annat, då gör jag det! Jag vet att jag inte är klar med mitt jobb för att kunna sjunga med min optimala förmåga än, på grund av min skada. Men det blir bättre! Det betyder allt. Nu när jag har upplevt hur det känns att kunna sjunga igen så blir jag bara mer och mer dedikerad att jag ska komma tillbaka helt och hållet! Jag ska sjunga alltid och förevigt. Det är det jag ska göra. Jag har dagar när jag känner mig nere för att jag inte alls får det att fungera, men som sagt: Dedikering. Jag ska klara det! Är det något som jag har gjort i och med skadan, så är det att inte ge upp. Till vem som helst som läser – Jag känner otrolig empati för er som lever med skadetillstånd, oavsett om det är psykiskt, emotionellt eller fysiskt. Att ha en god hälsa är en gåva som man borde vara tacksam över varje dag! Med det sagt – Inget är omöjligt. Forsätt att kämpa! Nu: tillbaka till mitt låtskrivande igen! Hurra!


Hi! I’ve started writing song lyrics! Finally! I have always wanted to write song lyrics but I haven’t been ready for it before and have stood in the way of myself. I always knew that it would be a day when everything works and I’ve had trust that that day would come. It’s starting now! It feels like it’s all about having stories to tell, courage, honesty, writing ability and having self-esteem and self-confidence. I’m sure, many other factors too! Because I’ve been such a private person, I haven’t been able to use all of me in my song lyrics. But since the singing started to come back in my life, it now feels like I would do anything to make the greatest possible outreach to live in the music! If it’s honest lyrics that is required or something else, then I’ll do that! I know I’m not complete with my job to sing with my optimal ability yet, because of my injury. But it’s getting better! That means everything. Now that I’ve experienced how it feels to be singing again, I’m just getting more and more dedicated to coming back completely! I’ll sing always and forever. That’s what I’m going to do in this life. I have days when I feel down because I don’t get it working at all, but as I said: Dedication. I’ll make it! If it’s something I’ve done with my injury, it’s not giving up! To anyone who reads this – I feel much empathy with you who’s living with injuries, whether mental, emotional or physical. Health is a great gift that you should be thankful for every day! With that said – nothing is impossible. Keep fighting! Now: back to my songwriting session again! Hurrah!

LOADING..