DREAM BIG

Photo: Sune Chee

UPDATE

DARE TO DREAM BIG

 

Jag tänker mycket på drömmar. Jag är en drömmare! Det har jag alltid varit och det har jag också nämnt i min blogg tidigare. Det har aldrig känts konstigt att jaga mina drömmar. Det har alltid varit en av dom starka och stora sidorna i mig själv, min fantasi och mina drömmar! Men jag har såklart osäkerheter också. Jag har låg självkänsla vilket gör att jag ifrågasätter mitt värde hela tiden och det sätter käppar i hjulet. Men jag jobbar varje dag på att överkomma det! Många kan säkert känna igen sig i det. Det kan vara viktigt att fråga sig själv vad det egentligen är man är rädd för. Vad ligger bakom alla känslor? Vad är roten av traumat? Jag är verkligen inte enda människan på jordklotet med stora drömmar. Det är också anledningen till att jag skriver den här texten. För att jag vill uppmuntra alla andra till att våga drömma! Även om jag inte har nått mina drömmar så har jag kommit en bit på vägen i alla fall och det är också ett stort steg att vara öppen om det. Något jag har lärt under dom senaste åren är genom att jag själv inte har fått så mycket öppen uppmuntran av folk i mitt liv till det jag håller på med (blogg och digitala medier) så har det fått mig att vilja stötta andra i sina drömmar ännu mer! Det kan vara så viktigt att få stöd av andra i ens egna drömmar. Det är som jag skrev på Twitter häromdagen: ”Döm inte andra människors drömmar!”. Tro på dig själv och andra! Det kan jag också säga genom egen erfarenhet, genom av att ha tappat en av mina drömmar (ni vet ju om det – sången) så har allt ändå varit värt det! För genom den upplevelsen så är tanken av att misslyckas inte lika läskig längre! Man får erfarenhet av det (det vill man ju alltid ha) och man lär sig att hoppa på tåget igen! Jag är mer öppen inför att säga ut högt det jag vill göra nu för att jag har en mer avslappnad attityd till det. Det är en frihet i att kunna säga: Det här är det jag vill göra. Även om det inte går som planerat. Det öppnar upp en. Jag vill leva modigt, utan rädsla. Man får pressa och påminna sig själv om det lite nu och då, om mod! För i slutändan så är det ändå ofta det man inte gjorde som man ångrar mest. Jag hoppas att det här blogginlägget kan vara inspirerande för er på något sätt! Om någon vill höra av sig och prata mer om det här – gör det! Vi finns till för att stötta varandra.


I think a lot about dreams. I’m a dreamer! I’ve always been and I’ve also mentioned it in my blog earlier. It has never felt strange to chase my dreams for me. It has always been one of the strong and great sides of myself, my fantasy and my dreams! But I certainly have insecurities. I have low self-esteem which makes me question my value all the time and it blocks me in many ways. But I work everyday to overcome that! Many can surely recognize themselves in that. It can be important to ask yourself what you’re afraid of. What’s beneath all the feelings? What’s the root of the trauma? I’m really not the only person on the Earth with big dreams. That’s also the reason why I’m writing this text. Because I want to encourage you to dare to dream! Even though I haven’t reached my dreams, I’ve got a bit on the way, and it’s also a big step to be open about it. Something I’ve learned through the past few years is because I haven’t received so much open encouragement from people in my life for what I do (blog and digital medias), it has made me want to support others in their dreams even more! It can be so important to recieve support from other people in your own dreams. It’s like I wrote on Twitter the other day: ”Don’t judge other people’s dreams!”. Believe in yourself and others! I can also say it through own experience, to have lost one of my own dreams (you know about that – my singing), everything has nevertheless been worth it. Because of that experience, the idea of failing isn’t as scary to me anymore! You get experience of it (you always want that) and you learn to jump on the train again! I’m more open to say out loud what I want to do now because I have a more relaxed attitude to it. There’s a freedom in being able to say: This is what I want to do. Even if it’s not going as planned. It opens up yourself. I want to live courageously, without fear. You have to push and remind yourself of it once in while, about bravery! Because in the end, it’s what you didn’t do that you often regret the most. I hope this blog post can be inspiring in any way! If anyone wants to reach out and talk more about this – do it! We’re here to support each other.

TO ALL THE DREAMERS
  1. Bra skrivet Moa! Jag hoppas att alla kan drömma lite större och inte nöja sig med livet som det blir. Många kan nog relatera till att det ofta går som på räls och att man lätt inte springer iväg med tankarna om sånt som känns omöjligt. Jag tror det viktiga är att man tydliggör sin dröm och att man försöker välja att ta små steg som tar en närmare sin dröm varje dag. Vilka drömmar du än har vill jag bara säga att du kommer nå dem för eller senare! Jag tror på dig!

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..