MY ANSWERS

Q/A
QUESTION AND ANSWER

Q/A

QUESTION AND ANSWER

 

SVENSKA:

Tack för frågorna! ❤️ Också till er som har skickat frågor på Instagram! Jag hoppas att ni gillar svaren!

Anonym: Vilken är din favoritlåt som du någon gång framfört? Har du någon låt du någon gång skulle vilja sjunga eller göra en cover av?

Svar: ”Stand Up For Love” – Destiny’s Child. Det är ett tag sen jag framförde den, men det var stort! Jag vet ingen specifik låt som jag vill göra en cover av just nu, men jag gillar att sjunga mainstreamlåtar och göra min egen grej av det!

Anonym: Hur kommer det sig att du bestämde dig för att börja prata mer om dig själv på bloggen? Eller vara mer öppen osv

Svar: Jag bara kände det i somras. Helt plötsligt kändes det fel att visa en yta av mig själv.

Anonym: Var bor du just nu?

Svar: Jag bor i Umeå.

Maria R: Hur tänker du kring Umeå, blir du kvar? Vad har du för planer/drömmar för 2018? Lycka till! ✨

Svar: Aldrig! Umeå är för litet, haha! Jag vill helst flytta till New York. Men jag planerar för flytt till Stockholm just nu dock! Så, förhoppningsvis bor jag i Stockholm 2018. Jag ska jobba vidare på att hela för att sjunga! Det skulle vara roligt att lägga upp covers på Youtube. Kanske kontakta skivbolag om jag skulle känna mig redo för det! Det är min dröm! Tack!

Denice: Filmtips? Vad gillar du att göra som inte så många vet? Berätta om något annat som inte så många vet om dig? Om du fick träffa vem du ville vem skulle det vara då?

Svar: Roliga frågor! ”The Birth Of A Nation” och ”Jungle”! Något som jag gillar att göra som inte så många vet om mig är att se på film. Jag är en filmnörd, haha! Jag gillar film om historia, politik, samhälle och fantasy. Något annat som inte så många vet om mig är jag är rädd för att uppfattas som egoistisk. Om jag fick träffa vem som helst? Gandalf eller Dumbledore.

Anonym: Hur mår du?

Svar: Tack för frågan! Bra! Jag hoppas att du också mår bra! ❤️

Anonym: Var står du politiskt? 

Svar: Jag tycker inte att jag behöver säga vilket parti jag röstar på. Jag tycker att det är viktigt att respektera varandra oavsett var man står i partipolitik. Däremot så kan jag säga att jag tar direkt avstånd till sånt som uppmanar till hat i olika former! Men jag tror att mina värderingar är ganska tydliga trots allt, om man är inne på min Twitter t.e.x.

Amanda: Vilket hus i Harry Potter tillhör du?

Svar: Gryffindor! Jag är så Gryffindor:are!

Anonym: Berätta om ett viktigt år för dig? Allt kanske är viktigt men om du har något särskilt?

Svar: 2014 var ett viktigt år, viktigt men svårt. Allt förändrades! Annars tror jag att 2018 kommer bli ett stort år!

Evve: När känner du dig mest som Moa? När känner du dig som modigast (eller när har du känt dig lite extra modig)? Varför tycker jag om dig så mycket? Hihi<3

Svar: När jag sjunger och när jag är ensam. Jag känner mig modig att leva det här livet. Jag älskar dig! P.S. Det är min syrra som har skrivit den här kommentaren.

Anonym: Vilka sidor i dig är mest lik dig som ”yngre” eller förr och vilka sidor är mest olikt dig då?

Svar: Jag älskade frihet när jag var liten, vilket jag gör fortarande! Mest olik mig var jag under högstadiet. Jag var typ en annan människa då. Det är skönt att man kan förändras!

Anonym: Hur ser du på din instagram? Vad är syftet med den? Och har du en plan för hur mycket du jobbar med den? 

Svar: Bra fråga! Jag har börjat skriva ett svar på det här flera gånger, men jag får inte ihop ett kort svar p.g.a. att jag har så många tankar kring det hela! Jag tänker att jag kan göra ett kommande inlägg för att svara på frågorna och dela andra tankar kring Instagram! Låter det bra?

Anonym: Är du vegan?

Svar: Jag sätter ingen etikett på vad jag är, men jag äter veganskt, ja!

Anonym: Var är du född?

Svar: Jag är född i Umeå, Sverige.


ENGLISH:

Thank you for the questions! ❤️ Also to you who sent questions on Instagram! I hope you like my answers!

Anonymous: What is your favourite song that you have ever performed? Do you have any song that you’d like to sing or make a cover of?

Answer: ”Stand Up For Love” – Destiny’s Child. It’s a while since I performed it, but it was great! I don’t know any specific song that I want to make a cover of, but I like to sing mainstream songs and make my own thing of it!

Anonymous: Why did you decide to start to talk more about yourself on your blog? Or to be more open, e.t.c.

Answer: I felt it this summer. Suddenly it just felt wrong to only show the surface of myself.

Anonymous: Where are you based?

Answer: I’m based in Sweden.

Maria R: What do you think about Umeå, will you stay? What are your plans/dreams for 2018? Good luck! ✨

Answer: Never! Umeå is too small, haha! I’d love to move to New York. But I’m planning to move to Stockholm right now though! So, hopefully, I live in Stockholm in 2018. I will work to heal to sing! It would be fun to put covers on Youtube. Maybe contact record labels if I’d feel ready for it! It’s my dream! Thanks!

Denice: Movie tips? What do you like to do that not so many people know about you? Can you tell us something else about yourself that not so many people know? If you had a chance to meet whoever you want, who would it be then?

Answer: Fun questions! ”The Birth Of A Nation” and ”Jungle”! Something that I like to do that not so many know about me is to watch movies. I’m a film nerd, haha! I like movies about history, politics, society and fantasy. Something else that not so many people know about is that I’m afraid of being percieved as ego. If I got a chance to meet whoever I want? Gandalf or Dumbledore.

Anonymous: How are you doing? 

Answer: Thank you for the question! Good!  I hope you are doing well too! ❤️

Anonymous: Where do you stand politically?

Answer: I don’t think I need to say which party I vote for. I think it’s important to respect each other regardless of where you stand in party politics. But, I can say that I take a stand against what encourage hatred in different expressions! I think my values are pretty clear after all, if you’re on my Twitter e.g.

Amanda: What house in Harry Potter do you belong to?

Answer: Gryffindor! I’m so Gryffindor!

Anonymous: Can you tell us about an important year for you? Every year might be important, but do you have a year that has been extra special?

Answer: 2014 was an important year, important but difficult. Everything changed! Otherwise I think that 2018 will be a great year!

Evve: When do you feel the most like Moa? When do you feel most brave (or when do you feel a bit extra brave)? Why do I like you so much? Heehee <3

Answer: When I sing and when I’m alone. I feel brave to live this life. I love you! P.S. It’s my sister who’s written this comment.

Anonymous: In what way are you most alike yourself as when you were little and in what way are you most different to who you were earlier in your life?

Answer: I loved freedom when I was little, which I still do. Most different to myself, I was in Lower Secondary School. I was another person back then. It’s great that you can change!

Anonymous: How do you view your instagram? What’s the purpose of it? And do you have a plan for how much you work with it?

Answer: Good questions! I’ve started to write an answer to this several times, but I can’t make a short answer to it because I have so many thoughts on it! So, I’m going to make an upcoming post to answer the questions about Instagram! Sounds good?

Anonymous: Are you vegan?

Answer: I don’t label what I am, but I eat vegan food, yes!

Anonymous: Where r u from? 

Answer: I’m born in the northern part of Sweden, in a city called Umeå.

LOADING..